Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016-2017


Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kyjovice, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě §2, odst.1, písm.a), § 34, §165, odst.2, písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Přijímáno je pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 )

 

 

 

Stanovená kritéria

bodové ohodnocení

 

 

 

1

Dítě má trvalý pobyt v Kyjovicích

5

2

Dítě nemá trvalý pobyt v Kyjovicích

1

3

Děti narozené od 1.9.2010 do 30.8.2011

4

4

Děti narozené 1.9.2011 do 30.8.2012

3

5

Děti narozené 1.9.2012 do 30.8.2013

2

6.

Děti narozené 1.9.2013 a později

0

7.

Starší sourozenec již navštěvuje MŠ v Kyjovicích

2

1. V případě rovnosti výsledkového součtu bodů za jednotlivá kritéria bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte -  starší má přednost před mladším.

2. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče do 30 dnů od podání žádosti o přijetí do MŠ Kyjovice.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně přijato dítě v posledním roce před nástupem  povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky  (§34 odst.4 školského zákona).

 

V Kyjovicích 7.3.2016

 

Mgr. Blanka Drozdková                                                       Miroslava Rychtářová

ředitelka školy                                                                      vedoucí učitelka MŠ


 
 
  Design by augs-burg.de & go-vista.de