Organizace školního roku 2022-2023

Školní rok 2022-2023 bude začínat 1. 9. 2022

 Organizace školního roku 2021-2022

V době mezi svátky bude provoz v MŠ přerušen ve dnech: 23. a 27.-31. 12 2021

V době letních prázdnin bude provoz v MŠ přerušen v době od 18. 7. do 31. 8. 2022

Školní rok 2022-2023 bude začínat 1. 9. 2022

 Organizace školního roku 2019-2020

informace k uzavření provozu otevřete v tomto odkazu:

Oznámení o uzavření provozu v MŠ v červenci a v srpnu 2020

 Organizace školního roku

2018 – 2019

 Na třídní schůzce, konané 5. 9. 2018 byli rodiče dětí zapsaných k docházce do MŠ v Kyjovicích seznámeni s provozem MŠ během školního roku a s návrhem přerušení provozu ve školním roce 2018 – 2019.

V MŠ bude provoz přerušen v těchto dnech:

  • 27., 28., 31. prosince 2018 a 2. 1. 2019
  • Provoz v novém roce bude zahájen 3. 1. 2019
  • v měsíci červenci 2019 bude provoz přerušen po dobu celého měsíce
  • V měsíci srpnu bude provoz od 26. 8. 2019.


O mateřské škole

Mateřská škola tvoří se základní školou  jeden právní subjekt s ředitelstvím v ZŠ.

Od školního roku 2015 –2016 byla navýšena kapacita MŠ na 40 dětí ve dvou třídách.

Výchovně vzdělávací práci s dětmi zajišťují tři pedagogické pracovnice.

Budova MŠ byla v posledních letech postupně rekonstruována. Bylo provedeno zateplení budovy, výměna oken, rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce elektroinstalace.

Všichni zaměstnanci se snaží dětem vytvářet takové prostředí, kde by se cítily bezpečně a spokojeně. Vedeme děti k přiměřené samostatnosti. Snažíme se navazování vzájemných vztahů důvěry, spolupráce a tolerance. Preferujeme pozitivní hodnocení, pochvalu, podporujeme nebojácnost, samostatnost a sebedůvěru. Učíme děti vzájemné toleranci, upozorňujeme děti na respektování individuálních zvláštností, odlišností a handicapu. Učíme děti respektovat daná pravidla chování ve skupině.

V  MŠ máme zajištěn denní režim, ten je však flexibilní a umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne dle potřeb dětí změnit. Pedagogové tvoří program sestaven z činností frontálních, individuálních, spontánních a ve skupinách. Každý den mají děti prostor pro volnou hru.

Pedagogové MŠ úzce spolupracují se základní školou. Některé akce jsou pro děti MŠ a žáky ZŠ pořádány společně. Velmi dobrá spolupráce je v přípravě dětí na vstup do základní školy.

Dětem v mateřské škole je poskytována logopedická péče.

Děti mají možnost navštěvovat několik zájmových kroužků, které jsou organizovány v odpoledních hodinách.

Pedagogické pracovnice mají dlouholeté zkušenosti. Pracují s dětmi osvědčenými postupy a metodami, které jsou však doplňovány novými moderními poznatky a metodami. Do plánů zařazujeme předmatematické představy, předčtenářskou gramotnost, polytechnické činnosti, grafomorické cvičení, dostatek pohybových aktivit, mnoho výtvarných činností. Každoročně se děti MŠ účastní výtvarných soutěží a přehlídek s velmi pěknými úspěchy.

Pro pobyt venku je v současné době využíván zejména zámecký park. Občas jsou zařazovány vycházky po vesnici a do okolních lesů. Prostor přilehlé školní zahrady je ve fázi výstavby. Zatím je využíváno školní pískoviště.

Velmi dobrá spolupráce je se spolkem Korálek. Spolek tvoří rodiče dětí navštěvujících MŠ a ZŠ v Kyjovicích.