Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace

747 68 Kyjovice 101, IĆ 750 27 259, tel: 553 778 035, e-mail: reditelka@zs-ms-kyjovice.cz

Školní vzdělávací program

 MŠ Kyjovice

Objevujeme svět

Charakteristika vzdělávacího programu

ŠVP je zpracován na základě zkušeností a znalostí prostředí uvedené mateřské školy, na základě znalostí místa, ve kterém se mateřská škola nachází, na základě znalostí požadavků rodičů v dané lokalitě. Cíle programu vychází z Rámcového programu, závazného pro mateřské školy. Naším cílem je nabízet dětem a rodičům vzdělávací program standardního typu ne však „ šedivý“. Činnosti nabízíme pestré, nechceme však, aby kvantita převyšovala kvalitu. Naším cílem jsou spokojené radostné děti. Usilujeme o to, aby rodiče s důvěrou děti vodili do MŠ. Naším záměrem je, aby děti u nás získaly základy celoživotního vzdělávání podle jejich individuálních možností, zájmu a potřeb. Snažíme se rozvíjet dětské talenty a také se snažíme pomáhat dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. V tématech se zaměřujeme na život na vesnici, na ochranu přírody. Rozvíjíme u dětí sounáležitost k místu, kde žijí, kde vyrůstají. Snažíme se děti zapojit do života naší obce. Program probíhá v součinnosti se základní školou a se zřizovatelem.

Program je vytvořen tak, aby byl splnitelný v daných podmínkách. S ohledem na prostory MŠ v takové podobě jaké máme k dispozici. MŠ je v současné době dvoutřídní. ŠVP je volně dostupný k nahlédnutí rodičům. S cíli a plněním ŠVP a TVP jsou rodiče seznamování prostřednictvím třídních schůzek a nástěnek. Formy a metody vzdělávací práce jsou vybírány pro danou situaci nejvhodnější. Učitelky MŠ vychází z profesních dlouholetých zkušeností, znalostí prostředí, znalostí z DVPP. Při plnění cílů ŠVP, obecných i specifických se snažíme využívat všech dostupných metod vzdělávací práce s dětmi. Využíváme prožitkového učení, smyslové hry, jednoduché pokusy, pohybové hry, polytechnické činnosti, hry na zkoumání přírody aj. Pracujeme s dětmi frontálně a také využíváme práci v malých skupinkách. Neopomíjíme individuální přístup dle specifických potřeb jednotlivých dětí.

Zhodnocení plnění programu bude prováděno na pedagogických radách a také na schůzkách s rodiči. Důležitým aspektem je pro nás úspěšnost dětí po vstupu do ZŠ. I zde máme neustálou zpětnou vazbu. Úzké spojení a vzájemná spolupráce s pedagogy naší ZŠ je pro nás velmi důležitá. Neméně důležitá je zpětná vazba od rodičů dětí, jak program přijmou, jak budou děti spokojené, zda se rodiče na nás budou obracet s důvěrou. Zpětnou vazbu od rodičů získáváme na základě individuálních rozhovorů s rodiči v MŠ nebo na akcích pro děti a rodiče, nebo prostřednictvím dotazníků a anket. Snažíme se o navazování vstřícných vztahů, které jsou důležité pro rozvoj dětí.

Zaměřujeme se na estetickou oblast zejména výtvarné činnosti, která prospívá emociálnímu rozvoji dětí, k rozvoji estetického cítění a k snadnému zvládání výuky psaní ve škole. Snažíme se o nové pojetí výtvarné tvorby dětí. Tyto činnosti jsou plánovány jako tematické celky a výtvarné řady tak, aby byly v těsném propojení s ostatními oblastmi. Uplatňujeme nové trendy a pojetí výuky.

V MŠ se intenzivně zaměřujeme také na nápravu řeči, která je velkým přínosem především pro děti, ale také pro rodiče. Logopedie je dětem v MŠ poskytována od roku 1992. Náprava řeči probíhá nenásilně během celého dne. Ale také  individuálně pod vedením logopedické asistentky ve vymezeném čase. Dětem, které jsou integrovány jako děti s vadou řeči, poskytuje logopedická asistentka intenzivní péči. Každé takové dítě postupuje v nápravě svým individuálním tempem. Všechny děti vyžadující individuální logopedickou péči mají svůj, na míru vytvořený pracovní sešit.

Nemůžeme opomenout zaměření naší MŠ na ochranu přírody a prostředí, ve kterém děti žijí. Uvědomujeme si potřebu seznamování s hodnotami zdravého přírodního prostředí již od předškolního věku, kdy jsou dětí velmi vnímavé a citlivé. Zaměření na ekologii jsme si vybrali po dohodě s naší ZŠ, která se rovněž na tuto oblast ve svém vzdělávání zaměřuje.

Mateřská škola nabízí dětem i rodičům velkou nabídku akcí obohacujících práci s dětmi. Aktivity vycházejí z potřeb dětí i rodičů. Se spoluprácí s rodiči má škola velmi dobré zkušenosti.  Na základě přání rodičů, jsou dětem umožněny zájmové činnosti, které jsou však organizovány v odpoledních hodinách (sportovní kroužek, angličtina, keramika pro rodiče s dětmi).

Filozofií našeho zařízení je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. Usilujeme o to, abychom dali dětem základy celoživotního vzdělávání podle jejich možností, zájmu a potřeb. Také se snažíme rozvíjet dětské talenty.

Ve spolupráci s výborem spolku Korálek pořádáme mnoho akcí různého charakteru

(Drakiádu, Dětský karneval, Sběr papíru, Uspávání broučků). V rámci prezentace MŠ připravujeme s dětmi různá vystoupení pro rodiče, příbuzné dětí, pro obyvatele Domova na zámku, pro veřejnost (Den matek, Vánoce, Velikonoce, Vánoční jarmark apod.). Veškeré snažení všech zaměstnanců směřujeme k tomu, aby děti byly maximálně šťastné a spokojené, aby se rodiče obraceli k MŠ s důvěrou. Maximálně se snažíme zapojovat do dění v obci. Účastníme se akcí pořádaných obcí. Spolupracujeme se spolky v obci ( SDH, TJ Sokol).Třídní vzdělávací programy

Příloha č. 5. ŠVP

Třídní vzdělávací program

Školní rok 2018 – 2019

MŠ Kyjovice

I. třída

SLUNÍČKO

HRAJEME SI S KAČENKOU ÁJOU

Popis programu:

Třídní vzdělávací program pro I. třídu je vypracován pro skupinu mladších dětí ve věku 2–4 let. Třída těchto dětí se nazývá Sluníčko.

V tomto školním roce bude děti provázet motivační hra s kačenkou Ájou. Hra bude tematicky zaměřena na pozorování změn v přírodě v průběhu celého roku. Kačenka je plyšový maňásek, který si bude s dětmi povídat, ptát se jich, přinášet jim překvapení nebo různé úkoly. Děti budou kačence zpívat, tančit, říkat básničky a plnit s ní úkoly.

Program je rozdělen do čtyř hlavních bloků.

1.      Kačenka Ája pozoruje podzim

2.      Kačenka Ája se chystá na zimu

3.      Kačenka Ája se raduje, že přijde jaro

4.      Kačenka Ája se těší na léto

Tyto čtyři integrované bloky zahrnují deset tematických celků.

1.      Kačenka Ája se dívá kolem sebe

2.      Kačenka Ája  hledá plody podzimní přírody

3.      Kačenka Ája si hraje s podzimním listím

4.      Kačenka Ája se těší na Vánoce

5.      Kačenka Ája v zimě

6.      Kačenka Ája a mrazík

7.      Kačenka Ája vítá jaro

8.      Kačenka Ája vnímá barvy jara

9.      Kačenka Ája pozoruje kvetoucí stromy a keře

10.  Kačenka Ája se těší na výlety a na prázdniny

Tyto části budou dále rozpracovány do týdenních témat. Témata týdenních integrovaných bloků budou vycházet ze ŠVP a zaměřovat se na zvyky, tradice a slavnosti v daném ročním období. Na základě zvoleného tématu budou plněny obecné cíle tj. rozvíjení dětí, jejich schopností, osvojení si základů hodnot, na nichž by měla být naše společnost založena. Budeme rozvíjet osobní samostatnost dětí a schopnost projevovat se jako samostatné bytosti. Děti budou seznamovány s důležitými budovami obce, budou poznávat a pojmenovávat věci kolem sebe. V průběhu týdne děti budou získávat důležité poznatky, dovednosti a návyky stanovené v ŠVP. Pomocí zvoleného tématu TVP budeme procvičovat stanovené specifické i obecné cíle.

Při výběru témat a cílů si klademe otázku:

Co se teď právě dítě učí.
S jakou hodnotou se setkává.
Jaký prostor má pro samostatnost.
Plánování bude prováděno měsíčně a následně bude provedena týdenní příprava k danému tématu.  S týdenním plánem budou rodiče průběžně seznamováni na nástěnce v šatně dětí. Budeme se snažit aktivně zapojit také rodiče (mohou přinést obrázky, rekvizity apod. k danému tématu).

Činnosti dětí budou průběžně dokumentovány aktuálními fotografiemi na webových stránkách školy.

 


Příloha č. 6. ŠVP

Třídní vzdělávací program

Školní rok 2018 – 2019

MŠ Kyjovice

II. třída

ŽABÁK FERDA a EMUŠÁCI

mezi

kamarády

Popis programu:

Tento program je určen pro starší věkovou skupinku dětí. Celým rokem bude děti provázet motivační háčkovaná hračka žabák Ferda a barevné mouchy ( Emušáci).  Ferda  bude děti seznamovat s různými pocity i emocemi, okolním světem, s ročními obdobími, s přírodou, s počasím, s materiály a jejich vlastnostmi. Ferda nám pomůže nahlédnout do dětské duše. Zažívat emoce, je přirozené. Není špatné pociťovat různé emoce, problém je, když jim nerozumíme a neumíme s nimi zacházet.  Barevné mouchy představují různé emoce (důvěra, hněv, radost, osamocení, smutek, strach, zvědavost, žárlivost)S nimi se děti  pomocí příběhů z knihy „Ferda a jeho mouchy seznamovat“. Ferda Bude provázet děti celým školním rokem.  Také letos se budeme zaměřovat na  předčtenářskou gramotnost. V této oblasti budeme využívat dvě loutky: Pana Slabiku a vílu Hlásulku. Do plánů budou vkládány  jednoduché  pokusy na zkoumání vlastností předmětů, jevů i přírody. Budou uplatňována pravidla individualizace, vizualizace, prožitkové učení. Budeme se snažit vytvořit dětem bezpečné sociální prostředí. Program bude plánován do  integrovaných bloků, které  budou rozpracovány v týdenních přípravách učitelek. Zvolené integrované bloky plní výstupy ŠVP. Témata bloků budou vybírány podle ročního období, podle zvyků, tradic, výtvarných projektů, slavností v daného období nebo problému, kterým se děti chtějí zabývat. Týdenní témata budou konzultována s dětmi. Děti si společně v rámci společné diskuse a zájmu, mohou témata navrhovat. Respektujeme zájem, potřeby a přání dětí. Na základě zvoleného tématu budou plněny obecné cíle tj. rozvíjení dětí, jejich schopností, osvojení si základů hodnot, na nichž by měla být naše společnost založena. Budeme rozvíjet osobní samostatnost dětí a schopnost projevovat se jako samostatné bytosti. V průběhu týdne se děti budou seznamovat s poznatky, dovednostmi a návyky stanovenými v ŠVP. Pomocí zvoleného tématu TVP budeme procvičovat stanovené specifické i obecné cíle. Důraz bude kladen na přípravu dětí na vstup do ZŠ v souvislosti na povinné předškolní vzdělávání.

Při výběru témat a cílů  si klademe otázku:

  1. Co se teď právě dítě učí
  2. S jakou hodnotou se setkává
  3. Jaký prostor má pro samostatnost.

S týdenním plánem budou rodiče průběžně informováni na nástěnce v šatně dětí. V souvislosti s daným tématem chceme aktivně zapojit také rodiče formou spolupráce při tvoření témat, přinášení knih a rekvizit, fotografií, předčítání, tvorby čtenářského deníku, představování povolání rodičů. Chceme aktivně zapojovat rodiče do dění třídy. Budeme se snažit děti vést k samostatnosti, odpovědnosti, tvůrčímu myšlení.