I. Úvodní ustanovení

II. Právní postavení spolku

III. Účel činnosti spolku

IV. Členství

V. Práva a povinnosti členů

VI. Orgány spolku

VII. Členská schůze

VIII. Výbor

IX. Zásady hospodaření

X. Zánik spolku

XI. Závěrečná ustanovení

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Název spolku:

Korálek

Spolek při Základní a Mateřské škole Kyjovice

2. Sídlo spolku: Základní škola Kyjovice, PSČ 747 68, Kyjovice č. 101

Článek II

Právní postavení spolku

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu daného jeho účelem.

2. Spolek je právnickou osobou registrovanou Krajským soudem v Ostravě.

Článek III

Účel spolku

1. Účel spolku:

Organizace zájmové činnosti dětí a mládeže ve volném čase.

Organizování kulturních, společenských a sportovních akcí pro členy spolku.

Článek IV

Členství

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

2. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané výborem.

5. Zánik členství:

a) Vystoupením člena písemným oznámením.

b) Úmrtím člena.

c) U právnické osoby jejím zrušením.

d) Vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze z důvodu závažného porušení povinností vyplývajících ze členství ve spolku.

e) Zánikem spolku.

Článek V

Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:

a) Podílet se na činnosti spolku.

b) Volit a od 18 let být volen do orgánů spolku.

c) Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

d) Užívat členských výhod.

2. Člen má povinnost zejména:

a) Dodržovat stanovy spolku a respektovat rozhodnutí výboru spolku.

b) Aktivně se podílet na plnění cílů spolku.

c) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.

d) Hradit členské příspěvky; jejich výši stanoví členská schůze.

Článek VI

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1. Členská schůze.

2. Výbor.

Článek VII

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

3. Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby, nejméně 1x ročně. Výbor svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů spolku. Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který podepíší všichni účastníci členské schůze.

4. Členská schůze zejména:

a) Rozhoduje o změnách stanov spolku.

b) Schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a výroční uzávěrku hospodaření.

c) Volí na dobu 2 let členy výboru.

d) Rozhoduje o vyloučení člena.

e) Rozhoduje o zrušení spolku.

f) Stanoví výši členských příspěvků.

5. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů v době usnášení.

Článek VIII

Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

2. Výbor má 5 členů – předseda, místopředseda, účetní, 2 členové výboru.

3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáním členské schůze. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 2x ročně.

4. Výbor zejména:

a) Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru.

b) Koordinuje činnost spolku.

c) Zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze.

d) Rozhoduje o přijetí nových členů do spolku.

5. Předseda výboru zastupuje spolek samostatně ve všech záležitostech, jedná jeho jménem a reprezentuje spolek ve styku s ostatními subjekty.

6. V oblasti finanční může spolek zastupovat také účetní.

7. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen výboru má jeden hlas.

Článek IX

Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Majetkem spolku se rozumí vše, co spolek nabyl svou vlastní činností a účelové dotace a dary jemu poskytnuté.

3. Zdroji majetku jsou zejména:

a) Dary a příspěvky právnických i fyzických osob.

b) Výnosy majetku.

c) Příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku.

d) Příjmy z poskytnuté reklamy.

e) Dotace od státních orgánů.

f) Dotace a příspěvky z rozpočtu obce.

4. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření včetně finanční uzávěrky.

5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

Článek X

Zánik spolku

1. Spolek zaniká:

a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze.

b) Rozhodnutím soudu.

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Článek XI

Závěrečná ustanovení

1. Z rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové spolku, kteří souhlasí s cíli spolku a podporují je. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena spolku.

2. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.

3. Tento spolek vzniká registrací u krajského soudu.