Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhne v termínu od 19. 4. do 23. 4. 2021.

Vzhledem tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, bude i v letošním roce zápis organizován pouze formálně, bez osobní přítomnosti dítěte.

Žádost k povinné školní docházce mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy.
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce.
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).
  • osobním podáním ve škole – po domluvě vždy v odpoledních hodinách od 15.00 do 17.00
  • zákonný zástupce může vložit žádost s dalšími dokumenty do poštovní schránky školy.

K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

 

ŽÁDOST O ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Zveřejněno: 8.3.2021

ŽÁDOST O ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Zveřejněno: 8.3.2021

ŽÁDOST O ODKLAD Zveřejněno: 8.3.2021

ŽÁDOST O ODKLAD Zveřejněno: 8.3.2021