Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 proběhne opět prezenčně  v termínu 16. 4. 2024 od 16.00.

Pokud se nebudete moci zápisu v daném termínu zúčastnit, můžete žádost do konce dubna doručit:

  • do datové schránky školy.
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce.
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).
  • osobním podáním ve škole
  • zákonný zástupce může vložit žádost s dalšími dokumenty do poštovní schránky školy.

K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

 

ZADOST-O-ZAPIS-K-ZAKLADNIMU-VZDELAVANI Zveřejněno: 11.3.2024

Zveřejněno: 20.7.2024

ŽÁDOST O ODKLAD Zveřejněno: 24.4.2023

Zveřejněno: 20.7.2024